Pohjolan Mehiläishoitajajien kotisivut
Pohjolan Mehiläishoitajajien kotisivut

Säännöt

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjolan Mehiläishoitajat ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n jäsenenä ja sen toimintaperiaatteita noudattaen mehiläishoitotaidon kehittäminen ja mehiläistalouden edistäminen toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ylläpitää keskustelua mehiläishoitoon liittyvistä asioista ja toimii jäsenistönsä yhteistyöelimenä,
 2. järjestää esitelmätilaisuuksia, kursseja ja opintoretkiä sekä muuta neuvonta- ja virkistystoimintaa,
 3. harjoittaa mehiläisalan valistustoimintaa mm. osallistumalla näyttelyihin ja messuille,
 4. pitää yhteyttä paikallisiin maataloudellisiin järjestöihin,
 5. edistää mehiläistalouden tutkimusta ja tautitarkkailua,
 6. kerää alaan liittyviä tilastotietoja toiminta-alueeltaan sekä
 7. harjoittaa muuta edellä sanottuun verrattavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräystä. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä lisäksi kannattaja- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi voidaan ottaa jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset jäsenet sekä kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksen tai mehiläishoitoalan hyväksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä.

4 § JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslaissa säädetyllä tavalla, mutta on velvollinen suorittamaan kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä.

5 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistyksen jäsenmaksua.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen omasta jäsenmaksuosuudesta sekä SML ry:n jäsenmaksuosuudesta.

Yhdistys voi valtuuttaa SML ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.

Kannattajajäseniltä peritään kannatusmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen hallitus.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, joka tulee pitää marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun soveltuvan apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu.
Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se kanta, jolle kokouksen puheenjohtaja asettuu, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. päätetään edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksynnästä,
 6. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tileistä ja hallinnosta antamalausunto edelliseltä kalenterivuodelta,
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille,
 8. määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
 9. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,
 10. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot sekä toiminnantarkastajan palkkio,
 11. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja,
 12. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 13. valitaan seuraavaksi vuodeksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja,
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § KOKOUSKUTSU

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävillä sähköpostilla ja ilmoituksena Mehiläinen-lehdessä. Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

9 § HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen jäsentä. Jäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan, edustajat Suomen Mehiläishoitajain Liiton kokouksiin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

10 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Kokouskutsu on toimitettava kaikille hallituksen jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan.

11 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 1. maaliskuuta ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa.

12 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa jonkun edellä mainituista yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään varsinaisessa kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa yhdistyksen purkamista, käsitellään asia uudelleen seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua.

Yhdistys purkautuu, mikäli seuraava kokous vahvistaa purkamispäätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.